1. Home
 2.  » Privacyverklaring Felyon Metaaltechniek

Privacyverklaring Felyon Metaaltechniek

Dit is de privacyverklaring van Felyon Metaaltechniek, gevestigd te Rhenen, Remmerden 118, 3911 TZ, hierna te noemen: Felyon, https://www.felyon-metaaltechniek.nl

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van uw opdracht of voor de verwerking van de salarisadministratie van onze medewerkers. Voor de afwikkeling van de loonadministratie verzamelen en verwerken we alle persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en medewerkers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Felyon is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens afnemers

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats / vestigingsplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bewaartijd van gegevens

Felyon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze privacyverklaring genoemd. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in elk geval nooit langer dan 10 jaar.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Felyon. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Salarisadministratie medewerkers
 • Afhandelen van betalingen opdrachtgevers
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Afleveren goederen en diensten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Felyon kan uw persoonsgegevens wel gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en wij hebben hiervoor geen voorafgaande toestemming nodig van u.
 • Google Analytics: Felyon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief eventuele AdWords-advertenties van Felyon in de zoekresultaten van Google zijn.
  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Felyon te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Felyon heeft hier geen invloed op.
  Felyon heeft Google geen toestemming gegeven om via Felyon verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Overige cookies: WordFence voor softwarematige (firewall) websitebeveiliging. Links naar sociale media accounts Facebook en LinkedIn.

Services van derden

Felyon heeft services van derden nodig voor het verlenen van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden u informatie die alleen in die mate is vereist om hun diensten aan ons te kunnen verlenen.
Bepaalde externe dienstverleners hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hun moeten verstrekken. Wij adviseren u om de privacyverklaring op de website van deze dienstverleners te lezen.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@felyon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Postadres: Remmerden 118, 3911 TZ Rhenen
Vestigingsadres: Remmerden 118, 3911 TZ Rhenen
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel: 301.951.56
Telefoon: 0317 – 61 42 00
Fax: 0317 – 61 51 36
E-mailadres: info@felyon.nl

Copyright ©2023 Felyon.
Alle rechten voorbehouden.

Website door DKGS Agency